Riktilinjer för kirurgisk revision

Villkor för betalning och kompensation av revisionsprocedurer (upprepad patientbehandling) på kliniken – RIKTLINJER FÖR KIRURGISK REVISION

Kirurgisk revision ska betraktas som en normal företeelse, genom vilken uppnått resultat vid en tidigare operation förbättras. Kirurgisk revision är ett upprepat kirurgiskt ingrepp efter en inledande operation. Patienten ska ha en konsultation med en läkare på Nordclinic innan den kirurgiska revisionen. Om det vid denna konsultation, när patienten besöker Nordclinic, identifieras kontraindikation(er) mot utförandet av den (det) kirurgiska revisionen/ingreppet ska patientens rese-, logi- och andra kostnader inte kompenseras.

 1. KIRURGISK REVISION OCH/ELLER GRATIS BEHANDLING ska tillhandahållas patienter på kliniken för tidiga postoperativa komplikationer, inklusive:
 • serom (i ansiktsområdet – utvärderat individuellt, på andra kroppsdelar – mer än 100 ml);
 • hematom (specificera storleken – graden);
 • infektion (feber, kultur, högre nivå av blodmarkörer som indikerar inflammation, andra objektiva medicinska testdata);
 • hudnekros;
 • utökad sårstorlek (storlek på över 1 cm);
 • ligaturfistlar.

Kliniken ska konsulteras inom de första tre månaderna efter kirurgin. Den kirurgiska revisionen/ingreppet ska utföras under en tidsperiod som överenskommits mellan Nordclinic och patienten.

ANMÄRKNING Ovanstående komplikationer ska bekräftas av objektiv medicinsk test – resultat av en sårkultur, resultat av blodprov, testdata från ultraljudsundersökning osv. Patienten ska presentera medicinsk journal/kopior som bevisar sådana resultat.

2. BEHANDLING I UTBYTE MOT EN FAST MINIMIKOSTNAD (500 EUROS) ska tillhandahållas patienter för sena postoperativa komplikationer, inklusive:

 • markerad asymmetri (förutom preoperativ asymmetri);
 • kapselkontraktur;
 • implantat faller ned;
 • implantat rynkas, går sönder;
 • implantatsavbrott;
 • oönskad ärrbildning (hypertrofiskt ärr, ärrsvulst, ärrutvidgning >5-10 mm);
 • återuppkomst av ett tillstånd (bröst/ögonlock/ögonbryn faller ned till tidigare läge, lösa muskler, bekräftat av ultraljudsundersökning);
 • nasala vidhäftningar;
 • klaffkollaps.

Kliniken ska konsulteras inom de första tolv månaderna efter kirurgin. Behandling i utbyte mot en fast minimikostnad ska tillhandahållas under en tidsperiod som överenskommes mellan Nordclinic och patienten.

3. GARANTI RELATERADE TILL IMPLANTAT ska tillhandahållas patienten i enlighet med de villkor som specificeras av tillverkaren av sådana implantat.

4. Andra villkor, till exempel, inklusive att patienten inte tycker om formen på kroppsdelen, otillräcklig fettsugning, lös hud, påtaglig/synlig ojämnhet, förlust av fett osv., SKA INTE BETRAKTAS SOM KOMPLIKATIONER och en ny behandling ska betalas med fullt pris minus en rabatt på 15 procent. Betalning mot fullt pris ska också ske på patienter som vid tidpunkten för den kirurgiska revisionen (klausul 1) eller vid tidpunkten för behandlingen mot en fast minimikostnad (klausul 2) valt att erhålla ytterligare hälsovårdstjänster.

5. Dessa RIKTLINJER FÖR REVISION SKA INTE TILLÄMPAS om följande orsaker identifieras.

Den (det) kirurgiska revisionen/ingreppet kan vara nödvändig(t) beroende på faktorer bortom läkarens kontroll. Det betyder inte att kirurgin var misslyckad eller att läkaren skulle ha utfört en sådan kirurgi bättre. Orsakerna för otillräckliga resultat som beror på faktorer bortom läkarens kontroll kan inkludera:

 • Medfödd svårighet för sårläkning, egenskap hos en individ. Exempelvis kan ärrsvulster utvecklas.
 • Resultatet påverkas negativt av miljön eller livsstilen. Sådana exempel är överdriven exponering för solen eller rökning, användning av alkohol eller narkotika.
 • Operationssåret har inte tagits om hand.
 • Underlåtenhet att följa postoperativa anvisningar, inklusive begränsningar för aktiviteter eller användning av kompressionsplagg.
 • Dålig hudvård, inklusive avsaknad av hygien eller allvarlig buksvullnad, på grund av att vävnaden kan upprepande gånger utsträckas och förtunnas.
 • Viktförändringar eller graviditet efter kirurgin.
 • Dålig blodcirkulation, som förorsakar att läkningen tar lång tid eller att öppna sår kan utvecklas.
 • Andra kirurgiska eller icke-kirurgiska behandlingar kan ha utförts, vilka kan ha påverkat slutresultatet;
 • Patientens kroppmasseindex (BMI) är större än 30.